میوه ی کیوی 586378496789689

خواص میوه ی کیوی که تا به حال نمی دانستید

میوه ی کیوی از دسته گیاهان گلداری می باشد که دو لپه ای هستند و در راستای خلنگ سانان و گروه کاویان قرار دارد. این گیاه نام برده شده در ابتدا یک گیاه بومی در...

ادامه مطلب